Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Prácticas de laboratorio B2 6 30 36
Estudo de casos A13 A14 3 9 12
Proba de resposta múltiple A20 2 12 14
Seminario A8 A13 A20 10 3 13
 
Atención personalizada 0 0
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado