Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A7 A9 A10 B1 B2 B3 B4 B5 B10 C1 C4 C6 C7 C8 C9 12 18 30
Solución de problemas A7 B2 B3 B7 B10 B11 C4 C7 12 18 30
Obradoiro A7 B2 B6 B7 B8 B9 B12 B13 C3 C7 C8 C9 20 30 50
Portafolios do alumno A7 A9 A10 B1 B2 B4 B6 B7 B13 C3 C9 0 35 35
Proba mixta B1 B2 B3 C1 1 0 1
Proba práctica A7 A9 A10 B1 B2 B4 B6 B7 B8 B9 B11 B12 B13 C3 C7 C9 2 0 2
 
Atención personalizada 2 0 2
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado