Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Actividades iniciais A1 A17 A21 A25 A29 1 0 1
Lecturas A1 A29 0 9 9
Práctica de actividade física A21 A25 A29 A30 A33 B2 B4 B6 B11 13 13 26
Prácticas a través de TIC A16 A17 A21 B10 C3 0 15 15
Sesión maxistral A2 A1 A10 A16 A33 B15 19 19 38
Proba mixta A2 A1 A10 A25 A30 A33 B2 B14 2 4 6
Saídas de campo A16 A17 A21 A25 A29 A30 A33 B2 B4 B6 B10 B11 B14 B19 C4 16 16 32
Traballos tutelados A16 A17 A21 B4 B10 C3 0 21 21
 
Atención personalizada 2 0 2
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado