Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Saber analizar e intrepretar a influencia das distintas correntes pedagóxicas nas prácticas socioeducativas presentadas a través de documentos, películas e material audiovisual A2
A3
A5
A11
A16
B2
B3
C1
C6
Saber recoller información sobre unha práctica socioeducativa real, seleccionar e sintetizar os aspectos máis relevantes da mesma e analizala de forma crítica, a través da influenza das distintas correntes pedagóxicas estudadas na materia. Expoñer con rigor e claridade os resultados da análise A1
A2
A3
A4
A5
A11
B2
B3
C1
C6
Aprender a traballar en equipo, a facer o seguimento do traballo e a avaliación/autoavaliación do mesmo. Aprender a facer un diario e actas das reunións. A7
A13
B2
B3
C1
Ser capaz de introducir a perspectiva da cidadanía global na planificación, no deseño de propostas educativas e na avaliación A1
A9
A11
A16
B2
B3
B4
C1
C4
Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma. B1
C1