Temas Subtemas
1. Concepto de Teoría da educación

1.1. Concepcións actuais da educación: a educación como ámbito, como sistema e como proceso
1.2. Teoría e práctica da educación: suxeitos, axentes e organizacións educativas
1.3. Culturas educativas e culturas escolares
2. O movemento da Pedagoxía liberal e a Escola Nova

2.1. Antecedentes e precursores
2.2. Teorías, métodos e aportacións
2.3. Algúns representantes: Rousseau, Tolstoi,Montessori, Decroly, Freinet e Dewey

3. A Pedagoxía libertaria e o movemento antiautoritario

3.1. A libertade como principio e fin
3.2. Algúns representantes: Ferrer Guardia e Neill

4. A Pedagoxía socialista-marxista e pedagoxía institucional

4.1. Escola, traballo e reproducción socioeconómica
4.2. Algúns autores: Marx, Engels, Makarenko e Gramsci

5. A Pedagoxía liberadora e a desescolarización

5.1. A educación como concienciación e como instrumento de liberación
5.2. Algúns autores: Freire, Illich e Milani

6. Da escola comprensiva ao neoliberalismo educativo

6.1. A ensinanza comprensiva
6.2. Neoliberalismo e educación
6.3. A escola de Frankfurt e a Pedagoxía crítica
6.4. Algúns autores: Apple, McLaren e Giroux


7. Educación, globalización e cidadanía global

7.1. Educación no século XXI
7.2 Desenvolvemento humano sostible: retos educativos
7.3 Educación para unha cidadanía global