Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Análise de fontes documentais A1 A2 A3 A16 B3 B2 C1 C6 3 15 18
Discusión dirixida A2 A3 A5 A7 A16 B3 C1 C6 6 10 16
Recensión bilbiográfica A1 A2 A3 A13 B1 B2 C6 C1 0 15 15
Presentación oral A3 A4 A5 A16 B2 B3 C1 C6 3 10 13
Sesión maxistral A1 A2 A5 A11 A16 B2 C4 21 0 21
Eventos científicos e/ou divulgativos A7 A1 B1 C1 4 10 14
Aprendizaxe colaborativa A3 A7 A9 A11 B4 C1 6 15 21
Proba de ensaio A1 A2 B1 C4 C1 2 10 12
 
Atención personalizada 20 0 20
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado