Metodoloxías Descrición
Análise de fontes documentais O alumnado debe manexar e analizar fontes documentais primarias e secundarias no desenvolvemento das tarefas propias da materia.
Discusión dirixida Participación nas propostas de análise de películas e vídeos sobre prácticas educativas, relacionando os contidos coa materia.
Recensión bilbiográfica Lectura dun dos tres libros propostos como obligatorios e análise crítica dos seus contidos á luz das fontes bibliográficas traballadas na materia.
Presentación oral Dunha autora ou autor dalgún dos movementos estudados na aula.
Das ideas máis interesantes que se abordan no libro de carácter obligatorio.
Sesión maxistral Exposición dos contidos da materia utilizando distintos recursos e plataformas de aprendizaxe
Eventos científicos e/ou divulgativos Participar en actividades que resulten de interese para a comprensión da Educación Social e os seus ámbitos de traballo como parte do "Programa Piloto para a docencia en galego no Grao en Educación social"
Aprendizaxe colaborativa Desenvolvemento de procesos colaborativos conducentes a realizar as tarefas encomendadas.
Proba de ensaio Exercicio escrito no que se ten que demostrar o dominio dos contidos básicos da materia