Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Análise de fontes documentais A1 A2 A3 A14 B6 C4 C6 10 21.5 31.5
Sesión maxistral A1 A2 A3 A8 B3 C1 C4 C6 12 24 36
Proba mixta A2 A3 A14 B6 C1 C6 0 10 10
Discusión dirixida A8 A14 A20 B3 B6 6 6 12
Estudo de casos A2 A9 A15 A17 B4 3.5 6.5 10
Portafolios do alumno A1 A2 A3 A8 A14 A20 B3 B6 C1 C7 6 33 39
Presentación oral B6 C1 0.5 0 0.5
Eventos científicos e/ou divulgativos A1 A20 B3 4 4 8
 
Atención personalizada 3 0 3
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado