Metodoloxías Descrición
Actividades iniciais Presentación dos contidos teórico/prácticos e das competencias da materia
Sesión maxistral Presentación dos contidos teóricos dos temas que conforman a guía docente
Portafolios do alumno Recollida da información e elaboración dos contidos prácticos dos temas que conforman a guía docente
Proba mixta Preguntas tipo de probas de ensaio e/ou preguntas tipo de probas obxectivas