Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Aprendizaxe colaborativa A7 A8 A11 A13 A14 A21 B4 C1 C6 C8 0 48 48
Análise de fontes documentais C4 0 12 12
Discusión dirixida A5 B1 C1 4 4 8
Obradoiro B2 C1 C2 14 14 28
Proba mixta A5 A6 A11 A13 B1 B2 B5 B6 C1 C2 C3 C4 C6 C8 4 4 8
Sesión maxistral A6 B5 C4 C6 C8 20 20 40
 
Atención personalizada 6 0 6
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado