Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario
Métodos de avaliación de programas/652G03023
Técnicas de recollida e análise da información/652G03026

Observacións

Se pueden consultar las siguientes fuentes:


http://www.udc.es/dep/fam 

http://www.educacion.udc.es 

http://www-ice.up.es/upc/ice/ice.nsf. 

http://dialnet.inicaja.es 

http://www.mec.es 

http://bibloteca.udc.es 

http://www.um.es/~depmide/RIE

 http://www.uv.es/a http://www.bne.es http://aera.net

Comité Ambiental da Facultade (GREEN CMPUS) recoméndase:

 -Recoméndase os envíos dos traballos telemáticamente e de non ser posible, no útilizar plásticos, elixir a impresión a doble cara, empregar papel reciclado e evitar imprimir borradores.

-Débese facer un uso sostible dos recursos e a prevención de impactos negativos sobre o medio natural.

-Débese ter en conta a importancia dos principios éticos relacionados cos valores da sosenibiliade nos comportamentos persoais e profesionais.


tamén recomendase utilizar LENGUAXE INCLUSIVO