Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Coñecer as diferentes perspectivas sobre a comunicación e a colaboración que afectan aos procesos de intervención socioeducativa. A5
A10
A20
B1
B3
C1
C4
C6
Desenvolver técnicas, estratexias e dinámicas de comunicación en público dende a pespectiva das habilidades comunicativas e a eficacia da comunicación educativa A7
A8
A9
A11
A12
A17
A18
B1
B6
C1
C4
C6
Analizar a dixitalización da comunicación e da colaboración no quefacer socioeducativo. A5
A7
A10
A20
B1
B3
C1
C4
C6
Utilizar diferentes estratexias de comunicación e de xestión da información no desenvolvemento de proxectos socioeducativos. A5
A7
A10
A12
A20
B1
B3
C1
C4
C6
Comprender, valorar e transmitir de forma crítica a información no contexto da dinamización cultural e a intervención socioeducativa. A5
A7
A10
A12
A20
B1
B3
C1
C4
C6
Aplicar diferentes estratexias de rexistro, interpretación e difusión da información no desenvolvemento da acción socioeducativa. A5
A7
A10
A12
A20
B1
B3
C1
C4
C6
Asumir un compromiso ético co tratamento das novas formas de comunicación social a favor da intervención e desenvolvemento sociocumunitario. A5
A7
A10
A20
B1
B3
C1
C4
C6
Coñecer e aplicar as diferentes estratexias de colaboración para a dinamización dos equipos de traballo na acción socioeducativa. A5
A7
A10
A12
A20
B1
B3
C1
C4
C6
Desenvolver diferentes dinámicas democráticas de inclusión, representación e participación na realización de proxectos de animación sociocumunitaria. A5
A7
A10
A12
A20
B1
B3
C1
C4
C6
Avaliar o sentido e funcionamento das dinámicas de comunicación e colaboración na acción socioeducativa. A5
A10
A12
A20
B1
B3
C1
C4
C6
Diferenciar os modelos educativos segundo o tipo de proceso comunicativo que se establece entre os educadores/as, educandos/as e contexto. A5
A14
A17
B1
B4
B6
C1
C4
C6
Identificar e comprender a representación dos colectivos socialmente vulnerables que se manifesta mediante a construción discursiva da realidade social e o uso da linguaxe. A5
A8
A11
A14
A17
A20
B1
B3
B4
B6
C1
C4
C6
Empregar unha linguaxe inclusiva, representativa e non invisibilizadora dos colectivos socialmente vulnerables, ao expresarse tanto oralmente como por escrito. A5
A7
A8
A9
A11
A14
A17
A20
B1
B3
B4
B5
B6
C1
C4
C6
Interpretar a participación social como unha parcela educable da persoa, comprendendo a importancia do asociacionismo e dos movementos sociais no desenvolvemento sociocomunitario e no fortalecemento da democracia como sistema político. A5
A7
A8
A9
A10
A11
A14
A17
A20
B1
B3
B4
B6
C1
C4
C6
Realizar unha lectura e análise crítica do papel xogado polos medios de comunicación social, así como das súa influencia na sociedade actual dende o punto de vista educativo e de representación dos colectivos socialmente vulnerables. A5
A8
A10
A11
A14
A17
A20
B1
B3
B4
B6
C1
C4
C6
Coñecer os procesos que vinculan a comunicación social coa educación (educomunicación), analizando o papel da educación social neste ámbito. A5
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A17
B1
B3
B4
B6
C1
C4
C6
Comprender a relevancia da intelixencia emocional nos procesos socioeducativos, significando a educación emocional como un dos elemento clave no deseño e desenvolvemento de proxectos educativos. A5
A7
A9
A11
A14
A17
A20
B1
B3
B4
B6
C1
C4
C6
Comprender os procesos de liderado nos contextos sociais e educativos, así como os elementos implicados na comunicación persoal e os estilos comunicativos. A5
A7
A8
A9
A11
A14
A17
A20
B1
B3
B4
B6
C1
C4
C6
Desenvolver habilidades comunicativas positivas, proactivas e respectuosas en relación ao uso da linguaxe verbal e non verbal na comunicación interpersoal e en grupo. A5
A7
A12
A17
A20
B1
B3
B4
B5
B6
C1
C4
C6
Deseñar os procesos comunicativos internos e externos dunha organización social aplicando as posibilidades das TIC para tal fin. A8
A9
A10
A17
A18
B1
B3
B4
B5
C1
C4
C6