Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Aprendizaxe colaborativa A6 A14 A19 A21 B1 B2 B6 C6 C8 27 40 67
Aprendizaxe servizo A6 A14 A19 A21 B1 B2 B6 C6 C8 4 30 34
Sesión maxistral A6 A14 A19 A21 B1 B2 C8 8 0 8
Portafolios do alumno A6 A14 A19 A21 B1 B2 B6 C6 C8 0 20 20
Proba mixta A6 A14 A19 A21 B1 B6 C1 C6 3 10 13
 
Atención personalizada 8 0 8
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado