Materias que se recomenda ter cursado previamente
Métodos de investigación/652G03019
Técnicas de recollida e análise da información/652G03026

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario
Avaliación e diagnóstico de necesidades socioeducativas/652G03039

Observacións