Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A2 A3 A4 A5 A8 A20 B3 B4 C6 C7 C8 35 10 45
Traballos tutelados A2 A3 A5 A6 A13 A14 B1 B3 B4 B5 B6 C1 C4 C6 C7 45 36 81
Lecturas A1 A2 A8 B1 B5 C4 C6 4 12 16
Presentación oral A2 A5 B1 B5 B6 C1 C4 C6 C7 2 4 6
 
Atención personalizada 2 0 2
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado