Temas Subtemas
I. INTRODUCIÓN A PSICOLOXÍA COMUNITARIA 1Evolución histórica e definicións da Psicoloxía Comunitaria
2 Estratexia metodolóxica en Psicoloxía Comunitaria
3-Redes de apoio social
4-Empowerment

2- PSICOLOXÍA DA VIOLENCIA 1 Teorías de la agresividad. Variables mediadoras
2 Violencia escolar. El menor maltratador
3 Mozos Psicopáticos
4 Tratamiento de agresores
3 -HABILIDADES SOCIAIS 1 Tipos de comunicación
2 Asertividade
3 Educacion Emocional
4 Detección da mentira
4-FORMACIÓN DO AUTOCONCEPTO E AUTOESTIMA 1 Componentes do autoconcepto e a autoestima
2 Formación da identidade
3 Aspectos sociais derivados da identidade sexual
4 O rol da comunidade na identidade sexual
5- PSICOLOXÍA SOCIAL DA SAÚDE 1 A enfermidade mental e apoio social
2 Factores de risco e de protección da enfermidade mental
3 Uso do lecer e do tempo libre
4 Psicoloxía do deporte
6-RESILIENCIA PSICOLÓXICA E APLICACIÓN A CONTEXTOS COMUNITARIOS 1 Concepto de Resiliencia
2 Tipos de Resiliencia
3 Modelos de Resiliencia
4 Aplicacións da resiliencia psicolóxica