Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Traballos tutelados A5 A6 A8 A9 B1 B2 B4 C8 C4 6 48 54
Presentación oral A14 B1 10 20 30
Estudo de casos A14 A17 A18 B5 B6 C8 14 17 31
Lecturas A1 A21 C6 2 10 12
Sesión maxistral B3 C6 C8 20 0 20
 
Atención personalizada 3 0 3
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado