Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Sesión maxistral B3 C6 C8 Valórase a participación activa do alumnado nas sesión maxistrais, asi como o intercambio de impresións alumno/a- profesora
10
Traballos tutelados A5 A6 A8 A9 B1 B2 B4 C8 C4 O traballo tutelado constará de dúas partes. A primeira versará sobre o estudio dun problema social dende o punto de vista da psicoloxía comunitaria

A segunda parte consistirá no desenvolvemento hipotético dun plan de intervención comunitaria.

30
Presentación oral A14 B1 Ademáis do informe por escrito, os traballos tutelados deberán expoñerse na clase de forma oral. O alumnado poderá utilizar os apoios técnicos dispoñibles .

Valorarase a forma de expresarse, la comunicación gestual, la claridad en la exposición y el ajuste a los contenidos del trabajo
20
Estudo de casos A14 A17 A18 B5 B6 C8 Ao longo do cuatrimestre presentaranse diferentes situacións relacionadas coa asignatura que o alumnado deberá debatir, traballar en grupo ou individual, resolver, realizar rol playings, etc, para coñecer máis en profundidade as diferentes realidades sociais 40
 
Observacións avaliación

CONVOCATORIA ORDINARIA

A nota final será a suma de todas as metodoloxías arriba indicadas. 

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA

Aquelas persoas que non aprobasen  na convocatoria de xuño e teñan polo menos, un 4 sobre 10 en dita convocatoria, poderán gardar  a nota  para a portunidade de xullo, debendo realizar unha proba con contidos das sesións maxistrais para superar esta convocatoria, que computará o 60% da nota total. 

No caso de non acadar polo menos un 4 sobre 10 na convocatoria anterior, a persoa deberá realizar unha proba  con contidos referentes ás sesións maxistrales, traballos tutelados e estudos de casos que computará o 100% da nota

No Asistencia a clase/dispensa

Aquelas persoas que obtiveran a dispensa a clase ou que, por causas debidamente xustificadas, no poidan asistir, deberán poñerse en contacto coa profesora ao principio do cuadrimestre para realizar as tarefas de forma continuada e enviárselas á profesora. 

Na convocatoria extraordinaria poderán optar a superar a asignatura facendo unha única proba  que suporá o 100% da nota sobre os contidos e os casos da asignatura