Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Análise de fontes documentais A5 A11 B1 C4 C6 C8 10 20 30
Discusión dirixida B5 B6 C1 15 0 15
Lecturas A11 A5 B1 C6 C8 0 15 15
Prácticas a través de TIC A9 A13 A15 B4 C3 C6 10 10 20
Traballos tutelados A9 A11 A15 B1 B4 B5 B6 C1 C3 C4 10 20 30
Presentación oral A15 B1 B5 B6 C1 C3 6 12 18
Proba mixta A5 A11 A13 B1 B6 C1 C4 C6 C8 3 0 3
Obradoiro A11 C4 C6 C8 10 0 10
Actividades iniciais A5 3 0 3
 
Atención personalizada 6 0 6
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado