Metodoloxías Descrición
Análise de fontes documentais Lectura, visualización e análise de presentacións, películas, documentais, vídeos, fotos, documentos hipermedia, documentos escritos, etc
Discusión dirixida Debate sobre os documentais, películas, programas de radio e outros documentos traballados nas clases.
Lecturas Análise de fontes escritas.
Prácticas a través de TIC Uso de programa de creacion mutimedia para a elaboración do produto medíatico. Búsquedas na rede.
Traballos tutelados Elaboración individual ou en grupo de traballos de análise e investigación de distintos medios de comunicación.
Presentación oral Exposición e explicación ante o grupo clase do produto mediático creado.
Proba mixta Preguntas cortas ou de argumentación sobre os contidos do dossier e o traballado nas clases.
Obradoiro Traballo con profesionais e expertos/as no campo dos medios de comunicación e a educación social.
Actividades iniciais Presentación da materia e os procesos de avaliación.