Materias que se recomenda ter cursado previamente
Tecnoloxías da información e a comunicación social/652G03009

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións

Asistencia a clase e seguimento da materia dende o principio das clases. Asistencia a titorías.