Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Recoñece e analiza os factores relacionados coa inclusión social, educativa, cultural e laboral que afecta á intervención socioeducativa A5
A8
B2
C4
Identifica, analiza e comprende a realidade social, cultural e educativa. A5
A8
A11
B1
B6
C6
Deseña, implementa e aplica procesos, metodoloxías e recursos de detección de necesidades e diagnóstico socioeducativo en diversos contextos. A13
A21
B6
C1
Redacta e presenta a información da avaliación e diagnóstico dun xeito sintético e organizado, e cunha expresion oral e escrita adecuada. A11
B1
B2
B6
C1
C4
C6
Transmite a información críticamente, adecuando o discurso ás diversas audicencias. A8
A11
B1
B2
B6
C1
Demostra e promove unha actitude aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común A13
B2
C1
C4
C6
Exprésase correctamente, tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma. B2
B6
C1