Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A5 A8 A11 C4 C6 21 0 21
Proba mixta A5 A8 A21 B1 B2 B6 C1 2 10 12
Estudo de casos A5 A8 A13 A21 B1 B6 C1 C6 4.5 22.5 27
Obradoiro A11 B6 C1 C4 C6 4 2 6
Análise de fontes documentais A11 B1 B2 C6 4.5 22.5 27
Portafolios do alumno A21 B1 B2 B6 C1 C6 8.5 42.5 51
 
Atención personalizada 6 0 6
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado