Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Coñecer os factores contextuais que afectan aos procesos da acción educativo-cultural desde os municipios e os axentes locais. Manexar métodos e técnicas para a planificación e avaliación de programas e servizos educativos e culturais. Aplicar metodoloxías educativas e dinamizadoras da acción socioeducativa. Analizar, difundir, orientar e desenvolver procesos de promoción cultural. Xerar a cultura profesional colaborativa, fomentando o traballo en rede e integrándose en grupos interdisciplinares con iniciativa e responsabilidade. Adquirir e dominar habilidades comunicativas que permitan transmitir información, ideas e propostas a diversas audiencias. Dialogar cos diferentes saberes que reflexionan e operan na cidade. A5
A6
A7
A8
A10
A21
B1
B3
B6
C1
C5
C6
C8