Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A1 A6 A10 A26 A32 C3 C8 19 47.5 66.5
Seminario B12 B17 C6 17 17 34
Proba de resposta múltiple A1 A6 A7 A10 8 0 8
Solución de problemas A6 A10 B17 C8 8 32 40
 
Atención personalizada 1.5 0 1.5
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado