Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Seminario B12 B17 C6 Valorarase a asistencia e participación, sempre que se aprobe a proba de resposta múltiple 5
Solución de problemas A6 A10 B17 C8 Forman parte da Proba de resposta múltiple 0
Proba de resposta múltiple A1 A6 A7 A10 Terá lugar cando se rematen os contidos do programa. Deberá aprobarse para superar á asignatura. A data será a programada pola Facultade. 90
Sesión maxistral A1 A6 A10 A26 A32 C3 C8 Valorarase a asistencia e participación, sempre que se aprobe a proba de resposta múltiple. 5
 
Observacións avaliación