Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A20 A23 A32 B13 6 12 18
Discusión dirixida A20 A23 A32 B1 C6 C8 1 2 3
Prácticas a través de TIC A20 A23 A32 B1 B13 B23 B24 C3 26 58 84
Proba oral A20 A23 A32 B1 B13 B23 B24 C3 1 4.5 5.5
 
Atención personalizada 2 0 2
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado