Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral 10 20 30
Actividades iniciais 1.5 0 1.5
Obradoiro 20 21 41
Aprendizaxe colaborativa 10 10 20
Proba mixta 4 10 14
 
Atención personalizada 6 0 6
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado