Materias que se recomenda ter cursado previamente
Metodoloxía da investigación/652G04009

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións