Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Proba de resposta múltiple A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C1 2 40 42
Sesión maxistral A1 A2 A3 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C4 C6 C8 34 51 85
Recensión bilbiográfica A5 A6 A7 A8 A10 A11 B5 B6 B7 C1 C2 C5 C7 1.5 15 16.5
 
Atención personalizada 6.5 0 6.5
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado