Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Comprender as características dos principais síndromes xerontolóxicos AP1
AP2
AP3
AM2
BP1
BP2
BP3
Comprender as características da intervención paliativa e enfermos terminais AP1
AP3
BP1
BP2
BP3
CM7
Desenvolver capacidades adecuadas para diagnosticar principais síndromes que afectan as persoas maiores AP1
AP2
AP3
BP1
BP2
BP3
CM7
Aplicar o coñecemento adquirido para diagnosticar e tratar principais síndromes xerontolóxicas AP1
AP2
AP3
AI1
AM1
AM2
BP1
BP2
BP3
BM1
CM7
Razoar metodicamente con outros membros do equipo profesional, sendo capaz de discutir a información e interactuar para obter conclusións máis axeitadas totalmente integrado AP4
BP1
BP2
BI2
BM1
Comunicarse con outros profesionais, pacientes e familiares de preservar adecuadamente os principios éticos e valores morais campo propio da Xerontoloxía AP4
AI3
AI5
BP1
BP2
CM1
CM2
CM3
CM4
CM5
CM6
CM7
CM8
Desenvolvendo habilidades de aprendizaxe para realizar estudos e investigacións na área de Xerontoloxía, capaz de proxectar e estruturar un proxecto de investigación AI1
AI2
AI3
AI4
AI5
AM1
AM2
BI1
BI2
BM1
CM1
CM2
CM3
CM4
CM5
CM6
CM7
CM8