Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Proba de resposta múltiple A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A11 B1 B2 B3 B5 B7 C3 C6 C7 3 6 9
Sesión maxistral A1 A2 A3 A5 A8 A9 A10 A11 B1 B2 B6 B7 C1 C2 C4 C5 C8 32 64 96
Recensión bilbiográfica A5 A6 A7 A11 B5 B7 C3 C7 3 30 33
 
Atención personalizada 12 0 12
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado