Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Proba de resposta múltiple A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A11 B1 B2 B3 B5 B7 C3 C6 C7 Examen 40 preguntas tipo test 75
Sesión maxistral A1 A2 A3 A5 A8 A9 A10 A11 B1 B2 B6 B7 C1 C2 C4 C5 C8 Asistencia e participación nas clases teóricas 10
Recensión bilbiográfica A5 A6 A7 A11 B5 B7 C3 C7 Análisis crítico dos artículos recomendados 15
 
Observacións avaliación
Traballo supervisado:
- No caso de detectar fraudes, copia ou plaxio na escrita do traballo do curso, implica un suspenso afectou a avaliación de oportunidades (0.0) e reenvío directo á seguinte oportunidade.
- Esta actitude será comunicado ao Comité Académico e outros profesores do título.
- Se a irregularidade é reiterada nunha segunda avaliación, a Comisión poderá solicitar ao Reitor expulsión do estudante temporal ou perpetua do Master cursado.