Metodoloxías Descrición
Sesión maxistral Presentacións orais dos profesores, de forma interactiva cós alumnos, tratando os diferentes temas da asignatura
Proba de resposta múltiple Consistirán en test de 40 preguntas, con catro respostas posibles, das que solo unha será correcta
Recensión bilbiográfica Análisis crítico sobre un ou varios artículos científicos en inglés ou castelán.
Traballos tutelados De revisión bibliográfica dun tema do programa da materia