Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente
Farmacoloxía xeriátrica/653491018

Materias que continúan o temario
Valoración e intervención en Xerontoloxía/653491001
Xerontoloxía Clínica I/653491003
Xerontoloxía Clínica II/653491005
Traballo Fin de Mestrado/653491014

Observacións

Lectura y comprensión inglés técnico

Para axudar a conseguir un entorno inmediato sustentable e cumprir cos obxectivos estratéxicos 1 e 2 do "III Plan de Acción do Programa Green Campus FCS (2018-2020)" os traballos documentais que se realicen nesta materia: a.- Maioritariamente solicitaranse en formato virtual e soporte informático. b.- De realizarse en papel: - Non se empregarán plásticos. - Realizaranse impresións a dobre cara. - Empregarase papel reciclado. - Evitarase a realización de borradores.