Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A1 A2 A3 A10 A11 B1 B2 B3 B7 C7 28 28 56
Recensión bilbiográfica A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 B5 B6 B7 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 2 12 14
Traballos tutelados A5 A6 A7 A10 A11 B5 B6 C1 C2 C3 C7 2 12 14
Estudo de casos A1 A2 B3 C1 C3 C6 10 10 20
Proba de resposta múltiple A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 2 40 42
 
Atención personalizada 4 0 4
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado