Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Traballos tutelados A5 A6 A7 A10 A11 B5 B6 C1 C2 C3 C7 De revisión bibliográfica 5
Proba de resposta múltiple A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 Exame tipo test composto por corenta preguntas con catro respostas cada unha das cales unicamente unha será correcta. 75
Sesión maxistral A1 A2 A3 A10 A11 B1 B2 B3 B7 C7 Avaliarase a asistencia e a participación en clase 5
Recensión bilbiográfica A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 B5 B6 B7 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 Análise crítica artigos científicos. 5
Estudo de casos A1 A2 B3 C1 C3 C6 Discusión pormenorizada dun caso clínico, e a procura do seu posible diagnóstico e tratamentos. 10
 
Observacións avaliación
O exame tipo test se completará con unha proba oral, que será presencial ou a través da plataforma TEAMS, e se valorará nun 15%, de tal maneira que o exame tipo test será 60% e o exame oral un 15%. O exame oral será voluntario. En caso de que o alumno non realize o exame oral, a proba tipo test se valorara nun 75%.