Temas Subtemas
Traballo Fin do Mestrado Elaboración de acordo ás normas publicadas pola Facultade de Ciencias da Saúde e o propio MIX sobre memorias Fin de Mestrado.
Contidos O Traballo consistirá na elaboración e presentación pública dunha investigación levada a cabo polo estudante na que se fará especial fincapé na aplicación de devandita investigación ao campo da xerontoloxía e a xeriatría. A comisión avaliadora prestará especial consideración á presentación e á exposición do informe final de investigación.