Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Análise de fontes documentais A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 B5 B6 B7 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 12 120 132
Presentación oral A11 C1 C2 1 10 11
Traballos tutelados A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 C1 C2 10 200 210
 
Atención personalizada 22 0 22
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado