Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Presentación oral A5 A6 A7 A8 A9 A10 B5 B6 B7 Valorarase a organización e información, pronunciación e entonación, vocabulario, dominio do tema e claridade de ideas durante a presentación da temática proposta. Defenderase un proxecto de investigación en grupo. 45
Traballos tutelados A5 A6 A7 A8 A9 A10 B5 B6 B7 O alumno deberá facer un proxecto de investigación que será avaliado polo profesor. 50
Sesión maxistral A5 A6 A7 A8 A9 A10 B5 B6 B7 O alumno deberá asistir ás clases maxistrais. 5
 
Observacións avaliación

TRABALLOS TUTELADOS: Caso de detectar fraude, copia ou plaxio na redacción do traballo da materia, implicará un suspenso na oportunidade de avaliación afectada(0,0) e remisión directa á oportunidade seguinte. Dita actitude comunicarase á Comisión Académica e ao resto de profesores do título. Encaso de que se reitere a irregularidade nunha 2ª avaliación, a Comisión poderá solicitar ao Reitor a expulsión temporal ou perpetua doalumno do Mestrado cursado.