Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Esta materia proporciona unha introdución pedagóxica unificada dos aspectos centrais do fluxo e a deformación de fluídos complexos (por ex., materiais fluídos estruturados a distintas escalas). O obxectivo do curso é desenvolver un entendemento físico da reoloxía dos fluídos complexos mediante o ensino de puntos conceptuais importantes, prácticas experimentais básicas e análises de datos. AI1
AI3
BI1
BI2
BI4
BI8
BI12
BI13
BI14
BI21
BI22
CI2
CI4
CI6
CI7