Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Solución de problemas A11 B1 B4 B5 C2 C3 C7 C12 C13 22.5 40 62.5
Traballos tutelados A11 B1 B4 B5 C2 C3 C7 C12 C13 2.5 5 7.5
Proba obxectiva A11 B1 B4 B5 C2 C3 C7 C12 C13 1 0 1
Sesión maxistral A11 B1 B4 B5 C2 C3 C7 C12 C13 35 40 75
 
Atención personalizada 4 0 4
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado