Metodoloxías Descrición
Solución de problemas Presentaranse e resolverán casos prácticos que servirán para afianzar os contidos prácticos do programa.
Traballos tutelados Ao longo do curso proponse un ou varios traballos que requiren o seguimento por parte da profesora.
Proba obxectiva Consistirá nun exame composto por preguntas de teoría e exercicios prácticos que valorarán a adquisición dos coñecementos da materia.
Sesión maxistral A metodoloxía da parte teórica son as sesións maxistrais. Na exposición dos temas recorrerase ás explicacións do profesor. Durante as clases expoñeranse as ideas esenciais do programa e exporanse nalgúns casos diversas cuestións para fomentar a reflexión e o diálogo entre os estudantes. Terase en conta a asistencia ás mesmas e a participación.