Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A5 B2 B3 B5 C2 C3 C7 12 35 47
Solución de problemas A5 B2 B3 B5 C2 C3 C7 15 46.5 61.5
Proba obxectiva A5 B2 B3 B5 C2 C3 C7 3 0 3
 
Atención personalizada 1 0 1
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado