Metodoloxías Descrición
Sesión maxistral Exposición oral con axuda de material audiovisual para explicar os fundamentos de cada tema
Solución de problemas Exposición oral complementada co uso de medios audiovisuales e a introducción de algunhas preguntas dirixidas aos estudiantes, ca finalidade de transmitir coñecementos e facilitar a aprendizaje
Proba obxectiva Proba escrita utilizada para a avaliación da aprendizaxe, cuxo trazo distintivo é a posibilidade de determinar se as respostas dadas son ou non correctas. Constitúe un instrumento de medida, elaborado rigorosamente, que permite avaliar coñecementos, capacidades, destrezas, rendemento, aptitudes, actitudes, intelixencia, etc. É de aplicación tanto para a avaliación diagnóstica, formativa como sumativa.