Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Solución de problemas A5 B2 B3 B5 C2 C3 C7 Proba escrita 20
Proba obxectiva A5 B2 B3 B5 C2 C3 C7 Proba escrita utilizada para a avaliación da aprendizaxe, cuxo trazo distintivo é a posibilidade de determinar se as respostas dadas son ou non correctas. Constitúe un instrumento de medida, elaborado rigorosamente, que permite avaliar coñecementos, capacidades, destrezas, rendemento, aptitudes, actitudes, intelixencia, etc. É de aplicación tanto para a avaliación diagnóstica, formativa como sumativa. 80
 
Observacións avaliación
Prueba escrita e entrega de problemas resoltos:
A entrega de problemas resoltos e obligatoria para superar a materia. Consensuándose co profesor a avaliación pode consistir so na proba obxectiva.
A proba escrita consiste en tres ou cuatro exercicios nos que o alumno deberá resolver problemas similares aos resoltos na aula polo profesor e aos que se incluyen os boletíns de problemas de cada tema.
Á proba poderá levarse a cabo con material de consulta e será duns 210 minutos de duración.

Alumnos baixo dispensa académica: A avaliación consiste únicamente na proba escrita