Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A1 A3 B1 B2 B3 B4 B5 B7 C1 21 58.8 79.8
Seminario A1 A3 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C1 C6 C8 21 42 63
 
Atención personalizada 7.2 0 7.2
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado