Metodoloxías Descrición
Sesión maxistral Sesión maxistral con discusión.
Seminario Realización de traballos e seminarios con discusión:
- Entregaranse ós alumnos diversos exercicios e traballos sobre os que deberán traballar na aula e posteriormente entregar ó profesor para que realice unha valoración dese traballo.
- Os alumnos realizarán un traballo fora da aula que entregarán previamente por escrito ao profesor e posteriormente presentarán de xeito oral na aula para todos os seus compañeiros.
En ambos casos establecerase posteriormente unha discusión sobre os temas traballados/presentados.