Temas Subtemas
Unidade Didactica I: Patoloxía xeral

Tema 1. Concepto de Patoloxía. Saude e enfermidade.
Tema 2. Manifestacións clínicas das enfermidades. Dolor. Febre.
Tema 3. Patoloxía inducida por axentes externos: tóxicos, microorganismos, factores ambientais
Tema 4. Xenética médica.
Tema 5. Inmunoloxía clínica.
Tema 6. Principios xerais das enfermidades infecciosas.
Tema 7. Principios xerais das enfermidades neoplásicas
Unidade didáctica II: Patología Sistémica
TEMA 8. Patoloxía do aparello dixestivo: deglución, ulcus, alteracións do tránsito intestinal. Síndrome de malabsorción.
Tema 9. Bases fisiopatolóxicas do sistema respiratorio. Signos e síntomas da patoloxía pulmonar e pleural. Grandes síndromes de la patoloxía pulmonar e pleural. Insuficiencia respiratoria ea s súas consecuencias
TEMA 10 Manifestacións da patoloxía do corazón. Semioloxías arterial, venosa e linfática . Grandes síndromes cardiocirculatorios. Insuficiencia cardíaca. Arterioesclerosis..
TEMA 11. Patoloxía do sistema nefrourinario: semioloxía renal e das vías urinarias. Grandes síndromes.
TEMA 12. Patoloxía do sistema nervioso. Semioloxía y patoloxía do sistema nervioso. Grandes síndromes do sistema nervioso: da función motora, síndromes de primeira e segunda neurona motora. Patoloxía da coordinación motora. Patoloxía extrapiramidal. Patoloxía da sensibilidade xeral e trastornos sensoriais. Alteración das funcións cerebrais superiores. Patoloxía do sistema nervioso autónomo.
TEMA 13. Patoloxía osteoarticular: lesións articulares e óseas. Artrose, artrite. Trastornos do remodelamento óseo.
TEMA 14. Trastornos endocrino- metabólicos. Grandes síndromes. Diabetes mellitus.