Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A4 B3 21 21 42
Seminario B1 B19 5 15 20
Proba mixta A4 C6 5 18 23
Traballos tutelados B13 0 25 25
Presentación oral A4 B3 B14 10 20 30
 
Atención personalizada 10 0 10
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado